Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Kunskapslyft för digitalisering – ett nytt StrateGIS?

Den 31 maj håller Smart Built Environments fokusområde Forskningsplattformen en första workshop om kompetenshöjande kurser i digitalisering inom planering och byggande, på tema BIM och geodata/GIS. Geoforum Sveriges kanslichef Susanne Nellemann Ek kommer att representera geodatabranschen.

Får vi nu ett efterlängtat nytt "StrateGIS"? Du kan bidra till det och göra ett medskick till workshoppen genom att svara på vår mini-enkät!

Syftet med workshoppen är att gemensamt komma överens om kurspaketets struktur så att Forskningsplattformen kan initiera kursutveckling och utlysa kurserna hösten 2017.

Läs mer och lämna dina synpunkter

Vad säger regeringens digitaliseringsstrategi?

Den 18 maj presenterades strategin för regeringens digitaliseringspolitik, som många väntat på. Offentliga sektorn är ett område där digitaliseringen går långsamt, och här är det dags för regeringen att peka med hela handen, enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Strategin anger hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Fem delmål har satts upp för att nå det övergripande målet.

Geoforum Sveriges näringspolitiska talesperson har kommenterat digitaliseringsstrategin.

Läs vidare om strategin och kommentarerna

Geoforum Sverige är vårt nya namn!

Nya tider och nya utmaningar kräver nytt namn. Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Vi samlar 200 medlemsorganisationer och är ett nationellt forum inom geodataområdet, så vilket namn skulle passa bättre?

Medlemmarna röstade igenom namnbytet på ULI Geoforums årsmöte den 9 maj. 

– Anledningarna till namnbytet är att vi eftersträvar tydlighet och aktualitet. Vi är den nationella organisationen som arbetar för att i hela landet öka användningen och samhällsnyttan med geodata och kartdata, och namnet Geoforum Sverige återspeglar det, säger Geoforum Sveriges ordförande Elisabeth Argus.

Läs mer om namnbytet

Krav på digitala planprocesser nära

Nya digitala verktyg i PokémonGo-anda skapar innovation i samhällsbyggnadsprocessen. Detta framgick vid konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 som hölls 8–9 maj. En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som var tydlig med vad som krävs för att få till en helt digital plan- och byggprocess.

Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Peter Eriksson berättade att regeringens mål är att det ska vara krav på digitala planprocesser till den 1 januari 2019. En digitaliseringsstrategi presenteras innan sommaren.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Smarta städer 2017 – årets mötesplats!

Smarta städer 2017 den 22–23 november är den första nationella konferensen och mässan om smarta städer, och ULI Geoforum är medarrangör.

Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål ger stora utmaningar i utvecklingen av våra städer och kommuner. På konferensen får du som deltagare de senaste rönen, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar dessa utmaningar i praktiken.

Vi kan stolt presentera Boyd Cohen, global expert inom smarta städer, som inledande huvudtalare. Talare presenteras löpande på smartastader.com/talare.

Anmäl dig till konferensen för att del av lösningar för smarta och hållbara städer och kommuner! ULI Geoforums medlemmar får rabatt.

Läs mer om mötesplatsen på vår webb

Geodata är motorn i den smarta staden

Smarta städer är ett högaktuellt ämne i Sverige just nu och i Adtollo Magazine berättar ULI Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om hur det skapas bättre livsmiljöer i de smarta städerna, där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

– Människor kan besluta sig för att i icke kommersiellt syfte donera data från mobilen. I utbyte får de en chans att medverka med sina personliga data till underlag och påverka kommande politiska beslut. En förutsättning för att dessa tjänster ska kunna realiseras är geodata av hög kvalitet. Position är ett nyckelord och data måste göras tillgängliga, säger Susanne Nellemann Ek.

Läs hela artikeln

Offentliga åtagandet – var går gränsen?

Hur ser det offentliga åtagandet ut framöver inom geodataområdet? Vad förväntas staten och kommunerna göra? Vad förväntas näringslivet göra? I Sverige har vi nu en aktuell och färsk geodatastrategi som säger att det offentliga åtagandet för samhällets geodataförsörjning är långsiktigt, men omprövas också regelbundet så att de mest relevanta typerna av data samlas in och distribueras.

ULI Geoforum tar inte ställning, men vi vill lyfta frågan och erbjuder en mötesplats för dialog mellan de berörda parterna. Vi planerar för ett rundabordssamtal runt det offentliga åtagandet.

Läs mer om frågan 

Inget om öppna data i vårbudgeten

Regeringen har kunskap om potentialen med öppna geodata. Det är därför nedslående att ta del av Regeringens vårproposition där det inte finns ett ord om öppna data. Vi förväntar oss att Regeringen agerar proaktivt och sjösätter en reform med öppna geodata.

Offentliga myndigheter har under lång tid samlat in och registrerat kartdata som i dag är avgiftsbelagda. Om dessa data görs fritt tillgängliga kan företag skapa affärsmöjligheter och offentlig sektor kan effektiviseras. Vår rapport som forskare Erik Lakomaa på Handelshögskolan i Stockholm tagit fram visar att vinsterna är i miljardklassen.

Inspel till rapport om effekter av öppna geodata

ULI Geoforum har under sina dryga 30 år arbetat för att öka och bredda användningen av geodata, och öppna data är ett viktigt medel. Inför Lantmäteriets slutredovisning av regeringsuppdraget Effekter och konsekvenser av öppna data har ULI Geoforum bidragit med underlag. Här beskriver vi effekter av öppna geodata. 

Vi menar att staten och kommunerna har ett mycket viktigt ansvar att tillhandahålla öppna geodata för att skapa affärsmöjligheter för företag, som kan ta fram tjänster för samhällsnytta, och få till betydande effektivisering i offentlig sektor.

Läs vårt inspel om effekter av öppna geodata

 

Vår debattartikel om öppna offentliga geodata i DN

ULI Geoforums debattartikel om fördelarna med att öppna upp kartdata i offentlig sektor publicerades i DN Debatt 15 december 2016! Vi skriver tillsammans med Stockholms Handelskammare.

Ny rapport. Offentliga myndigheter har under lång tid samlat in och registrerat kartdata som i dag är avgiftsbelagda. Om dessa data görs fritt tillgängliga kan företag skapa affärsmöjligheter och offentlig sektor kan effektiviseras. Vår rapport visar att vinsterna är i miljardklassen, skriver Susanne Nellemann Ek och Fredrik Sand.

Läs vidare på DN Debatt

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

bli medlem 580 gra

Nyheter i pressen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

twitter logo 70 linkedin logo 70 facebook logo 70 slideshare logo 265